خدمات حسابداری

09126723540 - علیپور

     

 

 

خدمات حسابداری


انجام خدمات حسابداری و کلیه امور خدمات مالی و مالیاتی شرکتها ، مؤسسات و سازمانها که به شرح زیر می باشد ارائه میگردد :


خدمات حسابداری  

 

تهيه و تنظيم دفاتر قانوني طبق آئين نامه تحرير دفاتر

 

ثبت سفارش ، ثبت علامت تجاری ، ثبت صورتجلسه تغییرات

 

تهيه بودجه و ساير گزارشات مالي و محاسباتي خاص

 

تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی

 

اجراي عمليات اصلاح حساب

 

تهیه تراز آزمایشی

 

ارسال صورت معاملات فصلی

 

انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل

 

‌تهيه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مالي

 

ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه و در سيستم هاي نرم افزاري

 

مشاوره و راه اندازی نرم افزارهای حسابداری

 

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و تنظیم سند حسابداری مستند به مدارك