خدمات حسابداری

09126723540 - علیپور

     

 

 

خدمات مالی و مالیاتی


انجام خدمات حسابداری و کلیه امور خدمات مالی و مالیاتی  شرکتها ، مؤسسات و سازمانها که به شرح زیر می باشد ارائه میگردد :


انجام خدمات مالی و مالیاتی  

 

تشکیل پرونده مالیات بر درآمد

 

اخذ کد اقتصادی

 

اخذ گواهی ارزش افزوده

 

تنظیم لیست مالیات بر حقوق

 

تهیه (پلمپ) دفاتر قانونی

 

تحریر و تنظیم دفاترقانونی

 

ارائه گزارشات فصلی عطف به ماده 169 مکرر

 

کلیه خدمات قابل ارائه در بخش امور مالیاتی 

 

تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده

 

تنظیم اظهارنامه مالیاتی (عملکرد )

 

تنظیم و ارسال صورت معاملات فصلی

 

حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی

 

طراحی کدینگ اصولی

 

پیگیری اعتراض مالیاتی

 

تهیه لوایح مالیاتی